Quay lại trang Tìm kiếm
Thống kê phân tích kênh
Thời gian cập nhật: --

areaCodeMap.undefined
langMap.undefined

Theo dõi

--

Lượt xem trung bình

--

Chỉ số NOX

--

Ước tính chi phí

$ --

Tỷ lệ tương tác

--

Tổng quan số liệu
Người xem
Video
Nhãn hàng

기본 데이터

채널 품질

NoxScore
0/5 불합격
NoxScore은 5개 지표데이터로 구성(구독자 성장율, 콘텐츠 제작 빈도, 채널 품질, 구독자 충성도, 참여율)되며, 1부터 5까지 총 5개 등급으로 분류됩니다.
NoxScore 지표
구독자 성장율
불합격
콘턴츠 제작 빈도
불합격
채널 품질
불합격
인게이지먼트 비율
불합격
구독자 충성도
불합격

광고단가 및 CPM

성장추이

Tổng số liệu
Số liệu tăng trưởng
팔로워 0
동영상수 0
더보기