BrickWizard59 Instagram Stats & Analytics Dashboard

BrickWizard59 Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2021-10-12 07:47:00Đang tính toán
Tổng số đăng ký15.67N
Chú ý192
Bài viết193
Xếp hạng toàn cầu
140,858th (Top 17.3%)
Sao điểm Nox
3.49
Có tiềm năng(Top 5.4%)
tỷ lệ tương tác
32.0%
4.94N81
Thu nhập dự tính
8.65TR (Mỗi bài viết)
CPM 568.75N-659.75N
BrickWizard59 Daily Followers (1 năm gần đây)
BrickWizard59 Engagement Post
Bài đăngIGTV
BrickWizard59 @BrickWizard59
Quốc gia Hoa Kỳ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
I’m Parth and my YouTube channel is BrickWizard59. My alternate account: @_the_brick_wizard_ Purchase my custom builds here: