5-Minute Crafts Instagram Stats & Analytics Dashboard

5-Minute Crafts Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2021-10-20 13:18:36Đang tính toán
Tổng số đăng ký45.19TR
Chú ý42
Bài viết12.83N
Xếp hạng toàn cầu
99th (Top 1%)
Sao điểm Nox
3.25
Có tiềm năng(Top 7.5%)
tỷ lệ tương tác
0.1%
21.39N63
Thu nhập dự tính
69.41TR (Mỗi bài viết)
CPM 568.75N-659.75N
5-Minute Crafts Daily Followers (1 năm gần đây)
5-Minute Crafts Engagement Post
5-Minute Crafts @5-Minute Crafts
Quốc gia Hoa Kỳ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
Mesmerizing ideas + YouTube