MY EYES

@duckmyeyes
Hy L廕︾
Ti廕積g Anh

Theo d繭i

Xu廕另 b廕τ g廕吵 璽y nh廕另

Khuy廕積 m瓊i g廕吵 璽y nh廕另

Ch廙 s廙 NOX

Ti廙m nng h廙φ t獺c

S廙 li廙u chung

S廙 lが廙ㄅ xem trung b穫nh
--
Ch廙 s廙 bi廕積 廙ng --
Engagement trung b穫nh
--
T廙 l廙 Engagement --
Engagement trung b穫nh
H穫nh 廕τh --
Reels (Cu廙n) --
T廙 l廙 Engagement
H穫nh 廕τh --
Reels (Cu廙n) --
S廙 lが廙τg n廙i dung
--
Kho廕τg th廙i gian ho廕﹀ 廙ng trung b穫nh -- ngy
S廙 lが廙τg n廙i dung
H穫nh 廕τh --
Reels (Cu廙n) --
Lが廙ㄅ xem/ngが廙i theo d繭i
--

Theo d繭i 0
S廙 lが廙τg video 0

Ch廕另 lが廙τg k礙nh

i廙m s廙 Nox
0/5 K矇m
i廙m s廙 Nox l ch廙 s廙 t廙 1-5 が廙θ t穩nh to獺n d廙帶 tr礙n 5 y廕簑 t廙 (Tng trが廙ng lが廙ㄅ theo d繭i, n廙i dung ng t廕ξ, ch廕另 lが廙τg k礙nh, 廙 tin c廕軌 v m廙妾 廙 tがヾng t獺c c廙吧 ngが廙i xem)
Ti礙u ch穩 i廙m s廙 Nox
Tng trが廙ng lが廙ㄅ theo d繭i
K矇m
ng t廕ξ n廙i dung
K矇m
Ch廕另 lが廙τg k礙nh
K矇m
T廙 l廙 tがヾng t獺c
K矇m
廙 tin c廕軌 ngが廙i xem
K矇m

Xu hが廙ng h廙φ t獺c
0 /10
K矇m
Nh瓊n h廙φ t獺c
B獺o c獺o

Gi獺 h廙φ t獺c v CPM

CPM
$ -- CPM c廙吧 khu v廙帷 ny $-- - $--
Ton b廙 Video
$ -- - $ -- Gi獺 が廙c t穩nh