Not so Desi Anymore 之

@desi.sarcasm
Canada
Ti廕積g Ph獺p

Theo d繭i

Lが廙ㄅ xem trung b穫nh

Ch廙 s廙 NOX

か廙c t穩nh chi ph穩

T廙 l廙 tがヾng t獺c

S廙 li廙u chung

Theo d繭i
--
-- M廙i 30 ngy
T廙 l廙 tがヾng t獺c
--
-- M廙i 10 videos
Lが廙ㄅ xem trung b穫nh
--
-- M廙i 10 videos
Lが廙ㄅ xem/Lが廙ㄅ theo d繭i
--

Ch廕另 lが廙τg k礙nh

i廙m s廙 Nox
0/5 K矇m
i廙m s廙 Nox l ch廙 s廙 t廙 1-5 が廙θ t穩nh to獺n d廙帶 tr礙n 5 y廕簑 t廙 (Tng trが廙ng lが廙ㄅ theo d繭i, n廙i dung ng t廕ξ, ch廕另 lが廙τg k礙nh, 廙 tin c廕軌 v m廙妾 廙 tがヾng t獺c c廙吧 ngが廙i xem)
Ti礙u ch穩 i廙m s廙 Nox
Tng trが廙ng lが廙ㄅ theo d繭i
K矇m
ng t廕ξ n廙i dung
K矇m
Ch廕另 lが廙τg k礙nh
K矇m
T廙 l廙 tがヾng t獺c
K矇m
廙 tin c廕軌 ngが廙i xem
K矇m

Gi獺 h廙φ t獺c v CPM

CPM
$ -- CPM c廙吧 khu v廙帷 ny $-- - $--
Ton b廙 Video
$ -- - $ -- Gi獺 が廙c t穩nh
Xu hが廙ng h廙φ t獺c
Chi ti廕篙
0 /10 K矇m

S廙 li廙u tng trが廙ng

Theo d繭i 0
S廙 lが廙τg video 0
Xem th礙m