Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
파이어족의 안전 인출률 4% 룰은 무엇이고, 내 은퇴자금은 어떻게 계산할까?
파이어족-대퐈마TV
파이어족-대퐈마TV 14.2N theo dõi 146 Videos 654.74N lượt xem 2021-07-04 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-11-29
Tổng số lượt xem4.14N
Thích tỷ lệ 93.6%
Số lần bình luận27
Tỷ lệ lượt xem 29.2%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 1.88TR - 3.38TR
Tỷ lệ tương tác 10.03%
Thẻ gắn
조기은퇴 파이어족 미니은퇴 40대퇴사 FIREmovement 미국파이어족 한국형파이어족 파이어족 자매 대퐈마 대퐈마 fire 한국 파이어족 파이어족의 재테크 파이어족이 온다 파이어족 자본 한국형 파이어족 K-FIRE K-FIRE족 파이어족뜻 나는파이어족이다 4%룰
Giới thiệu
파이어족의 안전 인출률 4% 룰은 무엇이고, 내 은퇴자금은 어떻게 계산할까?
-경제적 독립자금이 뭐죠?
-얼마가 있어야 파이어족이 될 수 있죠?
-4% 룰이 무엇인가요?
-내 은퇴자금은 어떻게 계산하나요?

📢대퐈마 자매가 어떤 과정을 통해 파이어족이 되었는지,
현재 포트폴리오는 어떻게 되는지 (많이 궁금하셨죠?)
저희가 직접 시행착오 끝에 알아낸 것들을 책에 담았습니다.

30대에 은퇴해 일하지않고도 자산가가 된 한국 최초의 파이어족 성공기!
한국형 파이어족(K-FIRE)라면 가능합니다.

대퐈마의 첫 책, 🚩파이어족의 재테크🚩 구매처 링크

📌교보 https://bit.ly/2Hpr8Ir
📌예스24 https://bit.ly/2URFvZg
📌알라딘 https://bit.ly/36XbOvz
📌인터파크 https://bit.ly/3kTXNDJ

파이어족으로 살아가고 있는 '대퐈& 퐈마'가 '한국형 파이어족(K-FIRE)'의 달성 가능성과 방법을 연구하고 나누는 채널입니다.
🔻돈 때문에 하고 있는 하기 싫은 일에서 벗어나
하고 싶은 일을 할 수 있는 자유... K-FIRE🔺

대퐈마의 블로그
BLOG ▶https://blog.naver.com/40firemyself

제휴문의 및 출연문의
E-mail ▶[email protected]
Mở