Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Five night at freddy rap music 4
magisto 2017
magisto 2017 2.78N theo dõi 25 Videos 8.97N lượt xem 2017-01-01 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem3.01N
Thích tỷ lệ 87.5%
Số lần bình luận1
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 546N - 978.25N
Tỷ lệ tương tác 2.89%
Thẻ gắn
Giới thiệu