Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Will Cold Air Dry Hair As Well As Hot Air... What Will It Take?
Cosmo Dad
Cosmo Dad 3.55N theo dõi 228 Videos 281.47N lượt xem 2022-04-27 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-11-17
Tổng số lượt xem276
Thích tỷ lệ 11.23%
Số lần bình luận13
Tỷ lệ lượt xem 7.8%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 113.75N - 136.5N
Tỷ lệ tương tác 58.33%
Thẻ gắn
Hair Science cosmetic science Cosmo Dad cosmetology educator holland morgan behind the chair american board certified haircolorist hair dresser hair stylist Leaf blower hair leaf blower hair dryer cold air hair cold air hair dryer hair dryer cold air vs hot air can you dry hair with cold air dry hair with cold air is cold air better than hot dry hair
Giới thiệu