Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
도대체 왜이러는 걸까? 민폐 관중이 망쳐 놓은 피, 땀, 눈물의 스포츠 현장 / 14F
14F 일사에프
14F 일사에프 1.45TR theo dõi 3013 Videos 560.74TR lượt xem 2021-06-28 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-08-08
Tổng số lượt xem5.02TR
Thích tỷ lệ 0.41%
Số lần bình luận7.94N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 2.28TỶ - 4.11TỶ
Tỷ lệ tương tác 1.99%
Thẻ gắn
14f 일사에프 길막 관중 사이클 민폐 진상 민폐짓 사이클대회
Giới thiệu
어제(27일) 프랑스에서 열린 유명 사이클 대회 ‘투르 드 프랑스’가 난장판이 됐습니다. 플래카드를 든 ‘민폐 관중’ 한 명이 무리하게 도로 안으로 들어오다, 그만 선수의 자전거와 부딪치고 만 겁니다. 아무리 관중이 있어 스포츠가 존재한다고 하지만, 정말이지 선수의 땀방울을 한순간에 날리게 하는 이런 ‘민폐 관중’은 보고 싶지 않습니다.

#투르드프랑스 #무개념관중 #민폐관중
Mở