Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Dji mavic 3 box leak?! 매빅3 박스유출?!
클라크의스마트모빌리티
클라크의스마트모빌리티 5.76N theo dõi 521 Videos 1.53TR lượt xem 2021-10-02 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-01-23
Tổng số lượt xem2.4N
Thích tỷ lệ 1.54%
Số lần bình luận28
Tỷ lệ lượt xem 41.8%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 1.09TR - 1.95TR
Tỷ lệ tương tác 13.17%
Thẻ gắn
mavic 3 매빅3 dji mavic 3 dji 매빅3
Giới thiệu
Dji mavic 3 box leak?! 매빅3 박스유출?!

#shorts #mavic3 #매빅3
Mở