Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
ภาพยนตร์สั้นเรื่อง กำแพง By together film โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า
Yuttapoll
Yuttapoll 30.4N theo dõi 2 Videos 9.18TR lượt xem 2016-12-24 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem5.74TR
Thích tỷ lệ 0.41%
Số lần bình luận569
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 418.46TR - 1.04TỶ
Tỷ lệ tương tác 0.51%
Thẻ gắn
Giới thiệu
จัดทำขึ้นเพื่อใช้แข่งขันในงานศิลปหัถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่66 ปีการศึกษา 2559 ณ โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก จังหวัดจันทบุรี วันที่ 16 ธันวาคม 2559
ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง อันดับที่5
จัดทำโดย
น.ส.ปรียาภรณ์ นำเจริญสมบัติ
ด.ญ.กฤษติญาภรณ์ วุฒิยาสาร
ด.ญ.บุษยารินทร์ แก้วทอง
ด.ช.ศุภณัฐ เลี่ยมทอง
ด.ญ.นัทธมน มาตุลี
ครูทีป่รึกษา นายยุทธพล สะและหมัด นายทวีพล สารินทรานนท์
อำนวยการสร้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า
Mở