Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
2021년도 국가공무원 7급 공개경쟁채용 전기자기학
전기뉴비
전기뉴비 5.89N theo dõi 138 Videos 423.24N lượt xem 2021-09-20 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-27
Tổng số lượt xem1.77N
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận15
Tỷ lệ lượt xem 30.1%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 796.25N - 1.45TR
Tỷ lệ tương tác 9.83%
Thẻ gắn
전기학 자기학 전자기학 전기자기학 공무원 7급
Giới thiệu
문제 출처 : https://www.gosi.kr/
문제 미리보기&쉽게 다운하기 : https://cafe.naver.com/elne/7

00:00 시작
00:05 1번
01:10 2번
02:10 3번
02:49 4번
03:03 5번

03:23 6번
06:05 7번
07:15 8번
09:02 9번
09:40 10번

11:37 11번
12:28 12번
13:40 13번
14:29 14번
https://youtu.be/8e1XNrsV1K4?list=PL4Ql4I3V53rMjiOlVtQUjlLYTXCP1Twgp&t=440
7분 20초~9분까지 설명

15:04 15번
16:29 16번
17:56 17번
19:32 18번
20:45 19번
23:36 20번

24:16 21번
27:04 22번
27:52 23번
29:16 24번
32:02 25번
25번 책 자세히 보고싶어요
https://cafe.naver.com/elne/8
Mở