Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Our Delight In The Lord Shapes Our Desires | Victoria Osteen
Joel Osteen
Joel Osteen 2.32TR theo dõi 745 Videos 358.89TR lượt xem 2019-08-28 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem25.63N
Thích tỷ lệ 97.5%
Số lần bình luận62
Tỷ lệ lượt xem 1.1%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 11.64TR - 13.51TR
Tỷ lệ tương tác 6.62%
Thẻ gắn
Victoria Osteen Lakewood Church how to relationships God
Giới thiệu
Scripture says, "When you delight in the Lord, He will give you the desires of your heart." Psalm 37:4 ESV.

Subscribe to receive weekly messages of hope, encouragement, and inspiration from Victoria and Joel! http://bit.ly/JoelYTSub

Follow #VictoriaOsteen on Social
Facebook - http://Bit.ly/VictoriaFB
Instagram - http://Bit.ly/VictoriaOIG
Twitter - http://Bit.ly/VictoriaOTW

This is message #714, "Our Delight In The Lord Shapes Our Desires", by Victoria Osteen. For more inspirational messages, visit https://www.JoelOsteen.com/Messages
Mở