Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
지금 당장 인터넷에서 일어나고 있는 일 #위왓치유📸
자취방남자movie comment
자취방남자movie comment 293N theo dõi 392 Videos 120.06TR lượt xem 2021-06-18 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-11
Tổng số lượt xem4.95N
Thích tỷ lệ 98.1%
Số lần bình luận7
Tỷ lệ lượt xem 1.7%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 2.25TR - 4.04TR
Tỷ lệ tương tác 3.47%
Thẻ gắn
영화추천 영화소개 영화리뷰 영화유튜브 자취방남자 경각심 화상채팅 교육용영화 교육영화 볼만한영화 신작영화 위왓치유 디지털성범죄
Giới thiệu
* 영상 내 모든 저작권은 배급사측에 있습니다.

제목 : #위왓치유(개봉 2021년 6월 3일)
감독 : 바르보라 차르포바, 비트 클루삭
출연 :

#화상채팅 #교육용영화 #교육영화 #경각심
#디지털성범죄 #N번방

* 신작상영관 홍보문의 : [email protected]

사용된 BGM : 셀바이뮤직
OOL - DDD(긴장감이 흐르는 BGM).mp3

▶ 자취방남자 후원하기 : http://twip.kr/imalone1234
▶ 자취방남자의 무비코멘트 : https://url.kr/yuadCG
Mở