Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
충주 '너구리'맛 짬뽕으로 유명한 풍년식당 먹방
tzuyang쯔양
tzuyang쯔양 5.35TR theo dõi 313 Videos 883.11TR lượt xem 2021-05-14 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-08-07
Tổng số lượt xem3.79TR
Thích tỷ lệ 97.3%
Số lần bình luận2.68N
Tỷ lệ lượt xem 71%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 1.72TỶ - 3.11TỶ
Tỷ lệ tương tác 2.46%
Thẻ gắn
大食い real sound 리얼사운드 social eating 吃播 big eater challenge Korean mukbang eating show 짜장면 짬뽕 중식 먹방 라면 맛집
Giới thiệu
#짜장 #짬뽕 #먹방
*뷰티관련 협찬(화장품, 성형외과, 피부과 등) 및 다이어트 제품군 협찬(약,보조제)은 일절 진행하지 않고 있습니다. 이 부분 양해 부탁드립니다
메일 : [email protected]

해당 영상의 저작권은 주식회사 문래빗에 귀속되어 있으며 해당 영상을 영리목적으로 사용시 제재를 받을 수 있습니다. 또한 비영리 목적으로 사용시 반드시 출처를 남겨주시기 바랍니다.
Mở