Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Kid sings “Big Booty Butt Cheeks”
Jumbotron Music
Jumbotron Music 44.8N theo dõi 7 Videos 6.96TR lượt xem 2019-01-03 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem5.36N
Thích tỷ lệ 70.8%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 12%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 978.25N - 1.75TR
Tỷ lệ tương tác 0.32%
Thẻ gắn
Giới thiệu
Even the kids got it stuck in their heads! #jumbotron #jumbotronmusic #bigbootybuttcheeks
Mở