Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Godfather Theme Car Horn in Bensonhurst Columbus Day Parade
Lorenzoni Dual Citizenship Services
Lorenzoni Dual Citizenship Services 109 theo dõi 50 Videos 48.81N lượt xem 2018-03-11 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem21.03N
Thích tỷ lệ 1.09%
Số lần bình luận29
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 3.82TR - 6.89TR
Tỷ lệ tương tác 2.47%
Thẻ gắn
Columbus day Bensonhurst Brooklyn
Giới thiệu