Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
2022년 1월 3일 새해 첫 운동 - 하체 루틴
딜랏 DILAT
딜랏 DILAT 185 theo dõi 88 Videos 132.03N lượt xem 2022-01-05 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-02-06
Tổng số lượt xem110
Thích tỷ lệ 0.91%
Số lần bình luận1
Tỷ lệ lượt xem 59.5%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 45.5N - 91N
Tỷ lệ tương tác 10%
Thẻ gắn
다이어트 diet 라이프스타일 lifestyle vlog 음식 먹방 다이어터 도전 챌린지 하체운동 백스쿼트 스쿼트 근비대 루틴 근비대 프로그램 하체 루틴 새해 운동 다이어트 식단
Giới thiệu
Push Pull Leg 로 운동을 진행하고 있고,
Week 1 Day 1 훈련 영상입니다.

피드백은 언제나 환영입니다!

재밌게! 맛있게 봐주시고!
다음 영상을 위해 구독과 좋아요! 알림설정 잊지 말아주세요!

딜랏을 구독하기: https://www.youtube.com/channel/UCSDIBhSARx9DwqTO12SDI0w?sub_confirmation=1

딜랏 인스타그람 팔로우 하기!
https://www.instagram.com/_dilat/
Mở