Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
철봉 에어워크 2일차
팡지니TV
팡지니TV 14.8N theo dõi 70 Videos 7.42TR lượt xem 2021-05-18 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-01-26
Tổng số lượt xem2.24TR
Thích tỷ lệ 0.7%
Số lần bình luận1.47N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 1.02TỶ - 1.83TỶ
Tỷ lệ tương tác 1.35%
Thẻ gắn
Giới thiệu
#에어워크 #철봉에어워크 #발연기

방금 연습한
따끈따끈한 에어워크 영상이에요!
오늘도 제 발연기는 음악과 안맞는답니다...😇

저번 에어워크 연습은
절도 있게 한다고 했는데
꽤 어설펐었죠ㅎㅎㅎ

한 구독자분께서
차라리 부드럽게 천천히
움직여보라고 팁 주셨던게 생각나서

이번에 그렇게 해봤더니
저번보다는 자연스러운거 같아요☺️ 감사합니다ㅎㅎ

이따가 저녁 7시 즈음에
어제 했던 pr영상 올릴게요ㅎㅎ
Mở