Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
有吉 テレ朝への感謝を日テレで言う
習近平
習近平 71 theo dõi 9 Videos 545.54N lượt xem 2021-07-18 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-01-12
Tổng số lượt xem142.57N
Thích tỷ lệ 0.42%
Số lần bình luận91
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 25.93TR - 46.68TR
Tỷ lệ tương tác 1.06%
Thẻ gắn
Giới thiệu