Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
[페그오] 뭔가 이상한 산의 노인 먹방
댕댕큐 TV
댕댕큐 TV 8 theo dõi 1 Videos 9.77N lượt xem 2020-03-19 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem3.79N
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận6
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 682.5N - 1.22TR
Tỷ lệ tương tác 2.11%
Thẻ gắn
Giới thiệu
...
Mở