Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
🔔최초공개🔔 청라국제도시 인프라 누림도 가능! 서울 7호선 연장으로 교통 호재를 앞둔 루원시티1차SK리더스뷰ㅣ아파트 언박싱
아파트언박싱 by 직방TV
아파트언박싱 by 직방TV 42.5N theo dõi 310 Videos 8.06TR lượt xem 2021-11-30 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-02-23
Tổng số lượt xem11.36N
Thích tỷ lệ 1.45%
Số lần bình luận26
Tỷ lệ lượt xem 26.7%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 5.16TR - 9.3TR
Tỷ lệ tương tác 3.74%
Thẻ gắn
직방 직방TV 아파트언박싱 사전점검 루원시티 루원시티아파트 루원시티1차SK리더스뷰 루원시티2차SK리더스뷰 루원시티1차SK리더스뷰사전점검 루원시티1차SK리더스뷰전세 루원시티1차SK리더스뷰분양 주상복합 부동산 아파트
Giới thiệu
↓촬영 신청 및 문의↓
신청: http://bit.ly/388PoZG
문의: [email protected]

촬영에 협조해주신 입주민분께 감사드립니다🙇
🔍주거용 부동산 프리미엄 관리서비스를 받고 싶다면?
https://bit.ly/homecheckservice

-
신상아파트 최초공개 #아파트언박싱

'루원시티1차SK리더스뷰'
오늘의 아파트 리뷰어 #김인만

루원시티1차SK리더스뷰 분양정보, 직방에서 확인하기🤳
https://www.zigbang.com/home/apt/danjis/51111

-
타임라인
0:19 오늘의 아파트 리뷰어
0:37 루원시티 입지분석
2:43 조경 및 커뮤니티 미리보기
7:00 84C타입 내부 둘러보기
10:52 루원시티1차SK리더스뷰 총평!

신상아파트 최초공개!
아파트 언박싱 by 직방TV

#직방 #직방TV #아파트언박싱
#루원시티1차SK리더스뷰
Mở