Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
[광고] 디지몬 게임 얼마만이냐? - 디지몬 슈퍼 럼블 CBT 플레이 리뷰
고인물 김뉴비
고인물 김뉴비 25.8N theo dõi 217 Videos 20.07TR lượt xem 2021-06-22 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem611
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận3
Tỷ lệ lượt xem 2.4%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 273N - 477.75N
Tỷ lệ tương tác 5.89%
Thẻ gắn
디지몬 디지몬슈퍼럼블 디지몬게임 온라인게임 턴제게임 게임 무브게임즈 아구몬 파닥몬 파피몬 그레이몬 가루몬 엔젤몬 데빌몬 언리얼엔진 선택받은 아이 태일이
Giới thiệu
* 무브게임즈로부터 제작비를 지원받아 제작되었습니다.

디지몬 슈퍼 럼블을 플레이해봤습니다.
언리얼엔진이 사용되어 그래픽도 생각보다 괜찮았는데,
과연 2021년에 선보인 디지몬 게임은 어떤 느낌이었는지 이번 CBT에 참여를 하여 플레이를 해보았습니다.

김뉴비 채널 구독하기 : https://goo.gl/qmYCsE
비즈니스 문의 : [email protected]
Mở