Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
마태복음 12a장 | 사람이 양보다 얼마나 더 귀하냐
형광펜성경
형광펜성경 6.74N theo dõi 1439 Videos 1.21TR lượt xem 2020-11-26 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-01-23
Tổng số lượt xem156
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 2.3%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 68.25N - 113.75N
Tỷ lệ tương tác 5.77%
Thẻ gắn
안식일 제자 예수 이삭 바리새인 다윗 진설병 제사장 주인 시장 구덩이 회당 마른자
Giới thiệu
#안식일#이삭#진설병
마12:1 그 때에 예수께서 안식일에 밀밭 사이로 가실새 제자들이 시장하여 이삭을 잘라 먹으니
마12:2 바리새인들이 보고 예수께 말하되 보시오 당신의 제자들이 안식일에 하지 못할 일을 하나이다
마12:3 예수께서 이르시되 다윗이 자기와 그 함께 한 자들이 시장할 때에 한 일을 읽지 못하였느냐
마12:4 그가 하나님의 전에 들어가서 제사장 외에는 자기나 그 함께 한 자들이 먹어서는 안 되는 진설병을 먹지 아니하였느냐
마12:5 또 안식일에 제사장들이 성전 안에서 안식을 범하여도 죄가 없음을 너희가 율법에서 읽지 못하였느냐
마12:6 내가 너희에게 이르노니 성전보다 더 큰 이가 여기 있느니라
마12:7 나는 자비를 원하고 제사를 원하지 아니하노라 하신 뜻을 너희가 알았더라면 무죄한 자를 정죄하지 아니하였으리라
마12:8 인자는 안식일의 주인이니라 하시니라
마12:9 거기에서 떠나 그들의 회당에 들어가시니
마12:10 한쪽 손 마른 사람이 있는지라 사람들이 예수를 고발하려 하여 물어 이르되 안식일에 병 고치는 것이 옳으니이까
마12:11 예수께서 이르시되 너희 중에 어떤 사람이 양 한 마리가 있어 안식일에 구덩이에 빠졌으면 끌어내지 않겠느냐
마12:12 사람이 양보다 얼마나 더 귀하냐 그러므로 안식일에 선을 행하는 것이 옳으니라 하시고
마12:13 이에 그 사람에게 이르시되 손을 내밀라 하시니 그가 내밀매 다른 손과 같이 회복되어 성하더라
마12:14 바리새인들이 나가서 어떻게 하여 예수를 죽일까 의논하거늘
마12:15 예수께서 아시고 거기를 떠나가시니 많은 사람이 따르는지라 예수께서 그들의 병을 다 고치시고

.....

성경 말씀이
의도하는 대로 읽고
전하고자 하는 내용 그대로 전하려고 노력합니다

-형광펜성경

.....

성경공부 인도자의 학력 소개 입니다

총신대학교 신학과 졸업
총신신대원 M.Div.(목회학석사) 재학 중 군복무 후 미국행
Missio Seminary (Biblical Theological Seminary), Master of Divinity(목회학석사) 졸업
Missio Seminary (Biblical Theological Seminary), Doctor of Ministry(목회학박사) 졸업

.....

형광펜성경은
림택권, 왕대일, 조경열, 홍문수, 나구용, 데이비드 램, 오창훈 등의 자문 및 추천을 받았습니다.
Mở