Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
이래도 공부를 안 하면 부모 책임은 없습니다 | 공부 안 했을 때 필연적으로 찾아오는 5가지 손해
인생멘토 임작가
인생멘토 임작가 158N theo dõi 726 Videos 19.74TR lượt xem 2020-06-10 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem133.06N
Thích tỷ lệ 96.9%
Số lần bình luận488
Tỷ lệ lượt xem 84.2%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 60.53TR - 108.97TR
Tỷ lệ tương tác 6.85%
Thẻ gắn
yt:cc=on
Giới thiệu
공부를 안 하면 어떤 손해들이 발생하는지를 현실적으로 설명드립니다. 학생들도 이 강의를 본다면 어쩌면 공부를 왜 해야 하는지에 대해 이해할 수 있을지도 모릅니다.

• 자녀교육 공부방
자녀교육에 대한 고민, 질문 등을 나누고 싶으시다면 자녀교육 공부방으로 오세요.
https://cafe.naver.com/ziagong

• 임작가 인스타그램
https://www.instagram.com/ParentsMentor/

• 임작가 e북 목록
https://ridibooks.com/search/?q=%EC%B6%9C%ED%8C%90%EC%82%AC%3A%EB%84%88%EC%B8%A0%EB%B3%BC%EC%B8%A0

• 후원하기
농협 100117 56 065411 정*숙
https://toon.at/donate/life_mentor

Image: Freepik
BG: https://soundcloud.com/aka-dj-quads
Mở