Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Teleexpress 27marca 2019 i pogoda
Breaking News Poland
Breaking News Poland 12 theo dõi 8 Videos 3.96N lượt xem 2019-03-27 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem568
Thích tỷ lệ 60%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 91N - 182N
Tỷ lệ tương tác 0.53%
Thẻ gắn
Giới thiệu