Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
금요중재기도회(2021년11월26일)손민승목사
아현중앙교회
아현중앙교회 685 theo dõi 1271 Videos 208.68N lượt xem 2021-11-26 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-12-12
Tổng số lượt xem51
Thích tỷ lệ 11.76%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 7.4%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 0 - 22.75N
Tỷ lệ tương tác 11.76%
Thẻ gắn
Giới thiệu
누가복음 1:76-79
"기다리는 사람"
Mở