Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
[실화] 전기의자를 고른 사형수의 최후를 만화로 만들어보았다
휴먼버그대학교
휴먼버그대학교 123N theo dõi 304 Videos 40.81TR lượt xem 2021-09-25 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-26
Tổng số lượt xem170.01N
Thích tỷ lệ 97.8%
Số lần bình luận312
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 77.35TR - 139.23TR
Tỷ lệ tương tác 2.94%
Thẻ gắn
실화 살인 엽기 사건 미스테리 잔인 잔혹 고문 폭발 만화
Giới thiệu
휴먼버그대학교에서는 세계곳곳에서 실제로 일어난 사건들에 근거한 스토리를 재밌는 만화로 소개하고있습니다.

여러분의 구독과 좋아요가 큰힘이 됩니다!
https://www.youtube.com/channel/UCCzlHE3Jj27B_Vle7FxfL8w?sub_confirmation=1

휴먼버그대학교에서는 일본어 번역자, 영상 편집자 분들을 수시 모집하고 있습니다.
자세한 내용은 https://forms.gle/1qv7H78J8EwoujFs7 로 문의 부탁드립니다.


본 채널에서는「ヒューマンバグ大学」와 계약을 맺고 영상의 대사와 목소리를 한국어로 바꿔 업로드하고 있습니다. 한국 여러분들도 아무쪼록 인간이 버그에 걸린 상황에 휘말리지 않도록 주의하시길...

#만화 #실화 #애니메이션 #영상툰 #웹툰 #휴먼버그대학교
Mở