Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
신급 AI 인공두뇌를 이식받으면 벌어지는 일(결말포함)
영화쉼
영화쉼 66.5N theo dõi 26 Videos 10.46TR lượt xem 2021-10-10 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-30
Tổng số lượt xem127.64N
Thích tỷ lệ 95.5%
Số lần bình luận67
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 58.05TR - 104.53TR
Tỷ lệ tương tác 1.34%
Thẻ gắn
영화리뷰 결말포함 업그레이드
Giới thiệu
#영화리뷰#결말포함#업그레이드
[ sf, 미래 ] 영화리뷰 결말포함 채널, 영화쉼입니다.

* 본 영상은 '업그레이드'의 결말을 포함하고 있으니 주의 바랍니다 :)

- BGM: Otis McDonald - Fly Away
https://www.youtube.com/watch?v=N89CTEjOPhI&list=PLzCxunOM5WFJTtbMKRR1exz9TbL4chEwJ&index=50
Mở