Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
부자 학생, 노숙자 되다 || 흙수저와 옷 바꿔입기! 123 GO! SCHOOL의 부자 학생 VS 가난한 학생
123 GO! SCHOOL Korean
123 GO! SCHOOL Korean 104N theo dõi 137 Videos 38.77TR lượt xem 2021-05-08 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem188.49N
Thích tỷ lệ 86.8%
Số lần bình luận32
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 85.74TR - 154.35TR
Tỷ lệ tương tác 0.75%
Thẻ gắn
123 go 123go 123go! 스쿨 123고스쿨 diy 가난 범생 가난한 학생 개학 금수저 금수저 학생 vs 흙수저 학생 꿀팁 노숙자 노숙자 쉼터 민망한 부자 부자 가난 부자 유명 vs 가난 범생 부자 학생 부자 학생 vs 가난 학생 부자 학생 노숙자 되다 생활 꿀팁 생활꿀팁 웃긴 웃긴 상황 장난 창피한 챌린지 코미디 틱톡 학교 홈리스 흙수저 학생
Giới thiệu
케이트에게 교훈을 가르쳐 줘야겠어.
이제 네 인생은 바뀌게 될 거야.

여러분은 많은 돈 없이도 살 수 있을 거 같으신가요?
긍정적인 자세와 창의력만 있으면 된답니다.
그리고 약간의 친절함까지 더해야겠죠.
나눔도 필요합니다!

이걸 아직 안 보셨다고요? 더 재미있는 영상을 위해 123 GO! SCHOOL Korean을 구독해 주세요!

#123go #개학 #부자대가난
구독하기: https://bit.ly/3ajWh9o

음악 에피데믹 사운드/Epidemic Sound: https://www.epidemicsound.com/

스톡 자료:
https://www.depositphotos.com
https://www.shutterstock.com
https://elements.envato.com

이 영상은 오락용으로 제작되었습니다. 당사는 완전성, 안전성 및 신뢰성에 대해 어떠한 보증도 하지 않습니다. 이 영상의 정보에 대한 모든 조치는 전적으로 시청자 본인의 책임이며, 당사는 어떠한 손해나 손실에 대해서도 책임을 지지 않습니다. 따라하시기 전에 신중하고 주의 깊게 판단하고, 보호 장비를 사용하는 것은 시청자의 책임입니다.

다음 영상에는 통제된 환경에서 촬영된 활동이 포함될 수 있습니다. 따라하실 때는 신중하고 주의 깊게 판단하시고, 보호 장비를 꼭 사용하십시오.
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)