Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
돌아온 육남매, 어쩌다 고양이! Six Cat Families
어쩌다고양이
어쩌다고양이 25.2N theo dõi 138 Videos 8.19TR lượt xem 2018-02-20 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem12.42N
Thích tỷ lệ 98.8%
Số lần bình luận81
Tỷ lệ lượt xem 49.3%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 5.64TR - 10.16TR
Tỷ lệ tương tác 9.93%
Thẻ gắn
어쩌다 고양이 어쩌고 고먐미 냐오미 냥이 야옹이 cat cats chat neko 야호메이 지오동 오동이 흐따이 흑단 이세 지이세 싱그람 대조 동고비
Giới thiệu
자매품(?) 짹&윌 흑형제도 같이 왔습니다!! 😅
Mở