Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
파란오징어, 클튜로 애니메이션 만들다/Clip studio Animation
파란오징어
파란오징어 4.3N theo dõi 177 Videos 284.05N lượt xem 2021-04-05 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-01-15
Tổng số lượt xem814
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận4
Tỷ lệ lượt xem 18.9%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 364N - 659.75N
Tỷ lệ tương tác 14.13%
Thẻ gắn
Giới thiệu
지금은 조잡한 루프 애니메이션이지만...
몇년뒤엔 애니메이션 유튜버가 될지도 몰라요
Mở