Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
BMP 12月モチベーションメッセージ!
BMAサポート
BMAサポート 514 theo dõi 1 Videos 232 lượt xem 2020-11-30 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem119
Thích tỷ lệ 13.45%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 23.2%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 91N - 159.25N
Tỷ lệ tương tác 13.45%
Thẻ gắn
Giới thiệu