Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
더 유명해지기 전에 가야함!! 한국식 양갈비 디테일 쩐다!
정육왕 MeatCreator
정육왕 MeatCreator 575N theo dõi 438 Videos 134.29TR lượt xem 2019-09-18 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem105.04N
Thích tỷ lệ 96.3%
Số lần bình luận153
Tỷ lệ lượt xem 18.3%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 47.77TR - 86.01TR
Tỷ lệ tương tác 2.46%
Thẻ gắn
정육왕 정육왕맛집 고기전문유튜브 먹방 맛집 고기 숙성 양갈비맛집 신용산맛집 신용산역 맛집 양고기 맛집 정육왕 용산 정육왕 신용산역 맛집 정육왕 양갈비 맛집 양갈비 양인환대 징기스칸 맛집 징기스칸 양갈비 양고기 숙성고기 드라이에이징 건조숙성
Giới thiệu
양갈비와 한식을 잘 조화시켜 디테일을 강조시킨
서울 용산구 신용산역 양갈비 전문 "양인환대" 입니다.

내부 공간감 인테리어는 물론 서버분들의 동선과 테이블을
잘 맞추어 디테일 서비스가 마음에 들었고 전체적인 찬구성과
양고기 메뉴의 조화가 좋았습니다.

#정육왕 #양인환대 #양갈비맛집 #신용산역맛집

양인환대
위치(location)
https://store.naver.com/restaurants/detail?id=1330105346&tab=fsasReview#_tab
--------------------------------------------------------------------------
[✔️인스타그램 * Instagram] @정육왕
https://www.instagram.com/meat.creator

[✔️페이스북 * Facebook]
https://www.facebook.com/meat.creator

[✔️네이버 블로그 * Naver blog ]
https://blog.naver.com/zzanggem
--------------------------------------------------------------------------
✔️정육왕의 식당 소개
국내 고기 전문 외식업 발전을 위해서 긍정적이고
좋은 취지의 방향으로 식당을 소개하고 상생 발전합니다.
--------------------------------------------------------------------------
✔️참고사항
모든 식당은 대중의 눈높이에 맞춰서
전문 소견과 함께 중립에서 리뷰 합니다.

식당은 모든 개개인의 입 맛을 맞출 수 없습니다.
개인이 선호하는 스타일의 식당을 방문하시길 바랍니다.
(영상은 참고만 하세요)
---------------------------------------------------------------------------
✔️정육왕 채널 광고는
방문 전 충분히 다방면으로 신중한 검토를 진행합니다.
모든 리뷰는 업체와 협의 없이
제 생각과 경험만을 사실 그대로 전달합니다.

※단순 마케팅만 지향하는 식당 소개가 아닌
정말 가치와 의미가 있는 식당만을 사실 그대로 전달하겠습니다.

※구독자와 식당 모두에게 도움이 되는 영상을 만들겠습니다.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
✔️본 영상은 협찬 해당사항이 없습니다.
----------------------------------------------------------------------------
[✔️기타 & 광고협찬 문의]
카카오톡 - Sioriz
Email - [email protected]
--------------------------------------------------------------------------------------------------
✔️개인 후원은 정육왕채널 성장에 많은 도움이 됩니다.
(투네이션) https://toon.at/donate/636911900854970320
-------------------------------------------------------------------------------------------------
✔️사용중인 고기 활용 제품

아래 링크로 구매하시면 쿠팡 파트너스 연동으로
소정의 수수료가 정육왕에게 제공 됩니다.

독일 가성비 칼 (기셀 / 빅토리아녹스)
https://coupa.ng/bhAKSd
독일 F.Dick 에르고그립 (Saltbae 칼)
https://coupa.ng/bhuVBU
마사히로 육류전용 스지히끼
https://coupa.ng/bhuVSS
독일 반달 야스리
https://coupa.ng/bhuVON
아쿠바 탐침온도계
https://coupa.ng/bhAKLg
적외선 온도계
https://coupa.ng/bhAKSP
전자동 진공 포장기
https://coupa.ng/bhyp9V
아노바 수비드 (저온조리)
https://coupa.ng/bhzw6b
말돈 소금 (영국황실소금)
https://coupa.ng/bhAKPK

위 링크가 최저가가 아닐수 있는점 참고하세요!
--------------------------------------------------------------------------
MUSIC https://www.epidemicsound.com/
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)