Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
군인아빠가 혼내는 법 / 혼나는 아기/ 여기가 #강철부대 다 !
카드값줘체리
카드값줘체리 24.1N theo dõi 103 Videos 29.04TR lượt xem 2021-02-08 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-31
Tổng số lượt xem12.04TR
Thích tỷ lệ 1.62%
Số lần bình luận8.57N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 2.19TỶ - 3.94TỶ
Tỷ lệ tương tác 2.33%
Thẻ gắn
Giới thiệu