Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
욕망이 흘러넘치는 아이디어 회의
오드써클
오드써클 80.7N theo dõi 32 Videos 16.2TR lượt xem 2021-03-11 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-11-29
Tổng số lượt xem49.52N
Thích tỷ lệ 98.4%
Số lần bình luận220
Tỷ lệ lượt xem 61.4%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 22.52TR - 40.56TR
Tỷ lệ tương tác 6.02%
Thẻ gắn
오드써클 오드서클
Giới thiệu