Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
주호 - 우리가 왜 [가사]
인디음악
인디음악 61.8N theo dõi 196 Videos 54.61TR lượt xem 2021-09-02 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-11-29
Tổng số lượt xem52.03N
Thích tỷ lệ 99.2%
Số lần bình luận33
Tỷ lệ lượt xem 84.2%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 23.66TR - 42.61TR
Tỷ lệ tương tác 1.86%
Thẻ gắn
주호 주호 우리가 왜 우리가 왜 우리가 왜 가사 주호 우리가 왜 가사 주호 우리가 주호 어떻게 내가 널 잊고 살아 주호 돌아가고싶다 주호 바래다주던길 주호 술도 못하는데 우리가 왜 주호
Giới thiệu
https://www.instagram.com/indie._.music/

주호 - 우리가 왜

발매일 : 2021.09.02

[가사]
참 미웠어 그날의 네가
덤덤하게 돌아서던 뒷모습에

가시 박힌 말들까지
이별의 이유가 네 탓이라고만 생각했어

잘 지내라는 말이 그리도 쉬웠었는지
이별이 이렇게 아플 줄 몰랐어

우리가 왜 헤어져야 하는지
한없이 미웠던 그때가 그리운 날이 오겠지

시간 지나 언젠가 그날이 와도
누구의 탓도 아냐 서로의 잘못인 거야

참 미웠어 그날의 우리가
익숙함에 속아 변했던 걸까

서툴게 사랑했던 처음의 우린 어땠을까
사랑이 이렇게 힘들 줄 몰랐어

우리가 왜 헤어져야 하는지
한없이 미웠던 그때가 그리운 날이 오겠지

시간 지나 언젠가 그날이 와도
누구의 탓도 아냐 서로의 잘못인 거야

하루가 갈수록 후회가 돼
늦어버린 말인 걸 알지만 네가 돌아와 주길 바래

우리가 왜 헤어져야 했는지
한없이 좋았던 그때로 돌아갈 수만 있다면

함께였던 그날의 우리 행복했다고
말해주고 싶어 너라서 고마웠다고

※본 영상은 수익창출을 목적으로 제작된 영상이 아니며, 모든 저작권은 원작자에게 있습니다 ※

#주호 #우리가왜 #Juho
Mở