Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
1일 1깡│고양이의 깡 (Rain-Gang) 비 깡 cover | (깡 챌린지)│키르나르TV
키르나르tv
키르나르tv 146 theo dõi 19 Videos 3.98N lượt xem 2020-05-31 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-04-14
Tổng số lượt xem322
Thích tỷ lệ 13.35%
Số lần bình luận79
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 136.5N - 250.25N
Tỷ lệ tương tác 258.7%
Thẻ gắn
고양이 아기고양이 캣초딩 냥이 입양 유기묘 사지마세요입양하세요 cat baby cat Funny cat Ferocious cat Road cat Street cat 삼색이 코숏 코리안숏헤어 코인사 코키스 아깽이 예쁜고양이 미묘 얼굴천재 고양이 훈련 BaBy Cat cat sleep 고양이장난감 장난감 toy cat toy 아기고양이와 놀아주는 방법 아기고양이가 좋아하는 것 예쁜 고양이 赤ちゃん猫 寶貝貓 貓咪 有機墓 有機幼苗 너무이쁜고양이 유기고양이 노루 노루닮은고양이 치즈 치즈태비 치즈태비고양이 노란고양이 깡 패러디 깡 커버 깡커버 Rain-Gang 비 깡 cover 깡 챌린지 고양이 깡 깡 고양이 1일 1깡 Gang 놀면뭐하니 고양이깡 냥깡 깡냥 깡패러디 깡챌린지 깡아지 깡냥이 깡고리즘 한국다람쥐
Giới thiệu
다들 1일 1깡하고 계신가요?ㅎㅎ
오늘은 요즘 핫한 깡 챌린지에 도전해 봤어요~
랜선 집사님들은 1일 1깡, 집사들은 1일 1사냥을 열심히 해봐요!😸


다들 우리 키르&나르 깡 보시구 "구독" "좋아요" 부탁드려요!🎵Music provided by 브금대통령
🎵Track : 내 꿈은 말이지 - https://youtu.be/8US4NF1bzlE

------------------------------------------------------------------------------------------------

* 키르
품종 : 코리안숏헤어(삼색이)
성별 : 여(중성화)
나이 : 2살 (2020년 기준)
생일 : 2018년 11월 24일(입양날)
특징 : 집사만 만만하게 보는 예민보스, 소심이, 겁쟁이,겁나예쁨

*나르
품종 : 코리안숏헤어(치즈태비)
성별 : 남(중성화)
나이 : 1살 (2020년 기준)
생일 : 2019년 11월 02일(입양날)
특징 : 둔하고 해맑은 천방지축 상남자


*킬날tv : https://www.instagram.com/kir_nar._.a/
*킬날tv 이메일 : [email protected]
Mở