Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
[2021/09/08/Ranch Simulator] w. 고차비, 이춘향
나나양 다시보기
나나양 다시보기 30.8N theo dõi 858 Videos 11.42TR lượt xem 2021-09-16 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-15
Tổng số lượt xem12.91N
Thích tỷ lệ 95.7%
Số lần bình luận25
Tỷ lệ lượt xem 41.9%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 5.86TR - 10.55TR
Tỷ lệ tương tác 3.14%
Thẻ gắn
나나양 다시보기 풀 영상 종합게임 인디게임 라디오
Giới thiệu
소소하지만 확실한 행복
-나나양 생방송 매일 오전 9시 : https://www.twitch.tv/nanayango3o
Mở