Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
【淨修捷要報恩談】35 第二十六拜 禮讚普賢(黃念祖老居士主講 )
琉璃世界一切佛
琉璃世界一切佛 63.8N theo dõi 721 Videos 30.69TR lượt xem 2021-10-21 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-11-20
Tổng số lượt xem232
Thích tỷ lệ 6.9%
Số lần bình luận2
Tỷ lệ lượt xem 0.4%
Kém
Ứớc tính giá trị video 22.75N - 68.25N
Tỷ lệ tương tác 15.52%
Thẻ gắn
Giới thiệu
文字取自【黃念老法音網站】
http://huangnianlao.net/?page_id=83
黃念老曾多次宣講《淨修捷要》。這一篇是念老於1990年7月在北京應弟子所請而講。此講全程有錄影,此錄影帶已於2007年由美國華府佛教會出版流通。
Mở