Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Orgone Energy -- A breakthrough that has already happened - GLOBAL BEM conference Nov 2012
Georg Ritschl
Georg Ritschl 5.62N theo dõi 20 Videos 561.02N lượt xem 2013-03-27 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem422.79N
Thích tỷ lệ 1.43%
Số lần bình luận788
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 76.94TR - 138.5TR
Tỷ lệ tương tác 3.29%
Thẻ gắn
orgonite orgone energy free energy global BEM wilhelm reich cloudbuster bion deMeo life force
Giới thiệu
My presentation on Orgonite and orgone energy at the Global Breakthrough Energy Movement (BEM) conference in Nov 2012, Hilversum, Netherlands. See also https://orgoniseafrica.com for more information
Mở