Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
여순사건 캠페인
전남교육TV
전남교육TV 9.5N theo dõi 738 Videos 1.24TR lượt xem 2021-10-14 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-11-23
Tổng số lượt xem18.78N
Thích tỷ lệ 0.07%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 8.55TR - 15.37TR
Tỷ lệ tương tác 0.07%
Thẻ gắn
#전남교육 #공익교육광고 #전라남도교육청 #광고 #교육 #여수 #순천 #사건 #특별법 #제정 #캠페인 #여순
Giới thiệu
여순사건 특별법이 제정되었습니다.

1948년 10월 19일, 제주 4·3사건 진압 명령을 군인들이 거부하면서부터 무력 충돌과 혼란이 발생했는데요.

이를 진압하는 과정에서
수많은 민간인이 희생되었습니다.

우리가 여기서 보아야 할 핵심은.

학살, 그 자체뿐만 아니라 국가가 저지른 폭력과 낙인에 대한 책임을 묻는 것에 있습니다.
그 진상을 밝히고 제대로 규명하기 위해
우리에게 지금 필요한 것은
여순사건의 진실을 배우고 기억하기 위한
올바른 역사교육입니다.
이 캠페인은 전라남도교육청과 함께합니다.
Mở