Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Ahmet İLHAN Hoca - Mürşid-i Kâmilin Vasıfları
Başakşehir İlim Merkezi
Başakşehir İlim Merkezi 301 theo dõi 37 Videos 35.12N lượt xem 2017-01-07 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem268
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 89%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 45.5N - 91N
Tỷ lệ tương tác 4.48%
Thẻ gắn
ehli sünnet sohbet başakşehir ilim ismailağa ahmet ilhan hoca mahmud efendi ve'l cemaat
Giới thiệu