Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
8월 5일 대한민국 최초의 달 탐사선 다누리 발사 / 우주탐사선의 종류 / 다누리 미션과 궤도 소개
국립청소년우주센터
국립청소년우주센터 11.3N theo dõi 155 Videos 1.62TR lượt xem 2022-08-04 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-12-08
Tổng số lượt xem178
Thích tỷ lệ 6.74%
Số lần bình luận1
Tỷ lệ lượt xem 1.6%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 68.25N - 136.5N
Tỷ lệ tương tác 12.36%
Thẻ gắn
다누리 달탐사 다누리언제 우리나라우주개발
Giới thiệu
#다누리호 #대한민국최초달탐사선 #우주탐사선
대한민국 최초의 달 궤도선 다누리가 2022년 8월 5일(금) 오전8시 8분에 발사됩니다. 달 공전궤도를 돌며 탐사를 목표로 하고 있죠.

다누리에 대한 정보와 우주를 탐사하는 탐사선의 종류 그리고 탐사선이 이동하는 경로에 대한 영상입니다.

2022년 8월 5일(금) 오전 7시 30분부터 온라인 생방송 예정에 있습니다.
다누리에 대한 이야기와 더불어 발사 장면을 함께 볼 계획입니다.
여러분들의 많은 참여 부탁드립니다.

감사합니다.

*본 영상에 사용된 일부 영상 소스는 모셔니스트 코리아에서 무료로 다운로드 받을 수 있습니다. https://motionist.kr
*자막 : #나눔템플릿
*한국항공우주연구원 : https://www.kari.re.kr/
Mở