Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
그 표현의 뉘앙스를 정확히 알고 대신 이 5 가지 정중한 표현을 사용하세요~
폼나는 영어
폼나는 영어 24.3N theo dõi 43 Videos 896.46N lượt xem 2021-09-14 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-01-21
Tổng số lượt xem8.84N
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận47
Tỷ lệ lượt xem 36.4%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 4TR - 7.23TR
Tỷ lệ tương tác 12.23%
Thẻ gắn
예의바른영어표현 비즈니스이메일영어표현 비즈니스영어 원어민영어표현 원어민영어회화 회의영어패턴 회사오피스영어 영어회화 직장인을위한영어 영어공부법 영어표현모음 미국취업비자 미국취업성공 영어면접 영문이에일작성법 영어회화중급 미드로영어공부 미드영어 필수영어회화패턴 고급영어표현 영어발음규칙 영어발음좋아지는법 미국영어발음 영어발음규칙인강 영어인강 비즈니스영어회화패턴 영어인터뷰 영어유튜브채널 영어쉐도잉 영어듣기연습 필수영어패턴
Giới thiệu
#가능한한빨리영어로 #예의바른영어 #비즈니스영어
안녕하세요. 폼나는 영어의 Athena입니다^^

여러분, '가능한 한 빨리'를 영어로 어떻게 하세요?
우리가 영어를 배울 때 '가능한 한 빨리'를 As soon as possible라고 배우죠.
물론 그 표현이 맞지만, 이 표현은 사실 그렇게 예의바른 표현이 아닙니다.
그래서 공손함이 매우 중요한 비즈니스 상황에서는 이 표현 대신 제가 이 영상에서 소개해 드릴
5가지 표현을 사용해 보세요.

영상이 도움이 되었다면 좋아요 & 구독 부탁드릴게요! 힘이 되는 댓글 남겨주신 분들 정말 감사해요!

Thank you for watching and I look forward to seeing you in my next video. Bye!
Mở