Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
[국민연금공단] 자소서 작성 방법(직업윤리, 주요이슈, 지원동기)
좀 알면 되는 취업비법들, ZOMBis
좀 알면 되는 취업비법들, ZOMBis 2.25N theo dõi 245 Videos 183.14N lượt xem 2021-04-16 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem943
Thích tỷ lệ 91.7%
Số lần bình luận4
Tỷ lệ lượt xem 41.9%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 432.25N - 750.75N
Tỷ lệ tương tác 5.41%
Thẻ gắn
국민연금공단 연금공단 국민연금 NPS 국민연금 자소서 국민연금 직업윤리 국민연금 주요이슈 국민연금 지원동기 국민연금 1200자 국민연금 자기소개서 국민연금 비전 국민연금 SWOT 국민연금공단 직업윤리 국민연금공단 지원동기 국민연금공단 주요이슈
Giới thiệu
[배포중] 주요 공공기관 합격 자기소개서 분석 '취업비법 2.0'
신청하기 https://cafe.naver.com/jobzombis/68

□ 2021년도 국민연금공단 자기소개서 문항별 출제 의도는?

1. 공공기관의 직원에게 가장 강조되어야 하는 직업윤리는 무엇이라 생각하는지와 현실과 타협하거나 편법을 사용하지 않고 원칙대로 일을 처리해서 좋은 결과를 이끌어냈던 구체적인 사례를 본인의 신념이나 가치관을 중심으로 기술하여 주시기 바랍니다.

– 올해 공공기관 전형 과정에서의 특징은 ‘직업윤리’의 강조
– 국민건강보험 직원들의 연이은 비리 의혹 사건들
– 최근 LH 사건에서 불거진 내부 정보 이용 사례들
– 현 이사장이 강조하는 글로벌 리딩 연금기관으로서의 미래성장 기반 구축과 직업윤리가 연관되는 부분도 서술

2. 최근 사회 및 조직에서 한정된 자원을 두고 세대간ㆍ집단간 경쟁하거나 갈등을 겪는 사례가 많습니다. 이러한 사례를 한가지 들고 어떠한 방법으로 갈등을 최소화하고 또한 해결 할 수 있을지 본인의 생각을 구체적으로 서술해 주시기 바랍니다.

– 국내 주식 시장에서의 연기금 역할론
– ESG 사회적 투자
– 공단과 관련된 이슈에 대한 이해도를 바탕으로 작성

3. 지원한 동기를 기술하고, 직무 수행에 필요한 역량 2가지를 제시하고 그 역량을 쌓기 위한 노력을 구체적으로 작성해 주시기 바랍니다.

– 직무관련 역량을 확인하는 것, 면접에서 작성된 내용과 관련된 질문을 받을 수 있도록 구체적으로 서술
– 지원동기는 직무기술서 참조 본인이 강점을 가진 필요지식, 기술 등 선택
– 필요역량은 직무수행태도, 인재상 등을 참조하여 기술
– 경영목표 및 전략 등의 이해 필요

네이버 카페 https://cafe.naver.com/jobzombis
좀 알면 되는 취업비법들, 좀비스 ZOMBis
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)