Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
복수를 위해 조선의 왕이 벌인 일 - 의궤:8일간의 축제
엉준
엉준 101N theo dõi 640 Videos 35.28TR lượt xem 2021-06-14 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-27
Tổng số lượt xem7.04N
Thích tỷ lệ 97.7%
Số lần bình luận31
Tỷ lệ lượt xem 7%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 3.18TR - 5.75TR
Tỷ lệ tương tác 8.01%
Thẻ gắn
영화 엉준 영화소개 영화리뷰 예고편 방구석2열 다큐멘터리 의궤8일간의기록 사도 정조 사도세자
Giới thiệu
의궤, 8일간의 축제 감상하기(왓챠) : https://watcha.com/ko-KR/contents/share/m5Y6633

#방구석2열 #의궤8일간의축제 #정조

감독 - 최필곤
나레이션 - 여진구

엉준채널 멤버십 : http://bit.ly/ungjunememeber
엉준의 인스타그램 : https://bit.ly/ungjuneinsta
비즈니스문의 : [email protected]

* 본 컨텐츠는 배급사의 허가를 받았습니다.
Mở