Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
ASMR 시원함 주의! 리얼한 내성 발톱 케어 애니메이션 | Ingrown Toenail removal treatment animation
스마일밤 Smile Bam
스마일밤 Smile Bam 1.74TR theo dõi 51 Videos 325.53TR lượt xem 2020-11-19 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-29
Tổng số lượt xem69.76TR
Thích tỷ lệ 90%
Số lần bình luận12.39N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 31.74TỶ - 57.13TỶ
Tỷ lệ tương tác 0.99%
Thẻ gắn
#ASMR
Giới thiệu
안녕하세요 스마일 밤입니다😊

이번 영상은 내성발톱 교정 애니메이션입니다!
배경음은 빼고 ASMR 부분을 더 강조해서 만들었답니다 😁

가방 케어 영상 때보다 좀 더 리얼하려고 노력했는데,
이 부분이 느껴지셨으면 좋겠어요 🥰

모쪼록 영상을 시청하면서 같이 시원함을 느껴주세요!

항상 시청해 주셔서 감사드리고, 구독 또는 댓글 남겨주실 때마다
무척 힘이 된답니다 💕

실제 내성발톱 교정 치료는 기간이 꽤 오래 걸리고 전문적곳에서 치료해야합니다.
저는 전문적인 지식이 없고, 애니메이션적으로 표현하려다 보니 단순하게 표현된 부분이 있습니다.
꼭 참고해 주시고 양해 부탁드립니다 😥💕


#ASMR
Mở