Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Важное заявление грамотного эксперта канала "Знание - власть"
Знание - власть
Знание - власть 8.24N theo dõi 10 Videos 29.57N lượt xem 2019-11-22 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem28.31N
Thích tỷ lệ 93.7%
Số lần bình luận24
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 11.32TR - 15.44TR
Tỷ lệ tương tác 2.2%
Thẻ gắn
Giới thiệu
«Знание - власть. Берите эту власть в свои руки»! Проявляйте активность по отношению к нашему каналу, это нас очень сильно мотивирует.
Mở