Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
코로나 백신 접종하고 일주일간은 이런건 하지 마세요!! ( 화이저, 모더나 백신 맞고 부루펜 복용해도 되나요? 급성 심근염, 심낭염 예방 목적 )
약사가 들려주는 약 이야기
약사가 들려주는 약 이야기 1.12TR theo dõi 467 Videos 136.88TR lượt xem 2021-08-13 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-11-28
Tổng số lượt xem5.56TR
Thích tỷ lệ 96.4%
Số lần bình luận6.42N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 2.53TỶ - 4.56TỶ
Tỷ lệ tương tác 2.19%
Thẻ gắn
코로나백신 화이저 모더나 심근염 심낭염 타이레놀 부루펜 mRNA 유병률 CDC
Giới thiệu
안녕하세요

약들약의 고약사 입니다

오늘 영상은

화이저 백신

모더나 백신 mRNA 코로나 백신을 접종 후에 발생하는

급성 심근염, 심낭염의 유병률에 대해서

조사를 한번 해봤습니다

얼마나 위험한건지?

정말 걱정 할정도로 발생하는 건지..

그리고

이런 심근염, 심낭염을 예방하기 위해서

아세트아미노펜 (타이레놀) 대신에

이부프로픈 (부루펜)을 복용해도 되는지..

제 생각을 정리해봤습니다 ^^


건강하시길 기원합니다

감사합니다.


인스타그램: http://www.instagram.com/yakstory119

밴드 : http://band.us/@yakstory119

카페 : http://cafe.naver.com/yakstory119상담 메일 : [email protected]

비지니스 메일 : [email protected]

** 본영상은 의학적인 내용을 다룰 수 있지만 꼭 주치의와 상의를 하시고
판단하세요! **

** 본 영상은 어떠한 광고나 대가성 정보가 포함되어 있지 않습니다 **


#코로나백신, #심근염, #심낭염,
Mở